Zprávy + informace 4/2018
Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Následující vydání Zprávy + informace 5/2018:
Termíny příspěvků: 22. 10. 2018
Termín vydání: 10. 12. 2018

Příspěvky posílejte na: kohoutova@esb-magazin.cz
Kontakt: Ing. Markéta Kohoutová, 773 222 338

Adresa redakce:
ČKAIT
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 111 (Milena Smilková)

OBSAH

Úvodník

ANALÝZA
Vývoj českého stavebnictví za posledních deset let

PRÁVNÍ PŘEDPISY
Rekodifikace stavebního práva podruhé
Profesní informační systém ČKAIT
Urychlení výstavby infrastruktury od září 2018
Odpovědi na dotazy k povolování a kolaudaci rodinných domů
Opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem
Významné stavby v územním plánu
Nové pokyny pro závazná stanoviska orgánů územního plánování
Připomínky ČKAIT k Metropolitnímu plánu
Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích
Stav příprav druhé generace Eurokódů
Ochranná pásma kabelových rozvodů a fotovoltaické výrobny
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v praxi

ČINNOST KOMORY
Z jednání Představenstva ČKAIT
Semináře celoživotního vzdělávání
Nekrolog – Ing. Jan Matějka
19. setkání regionální V4 se konalo v ČR
Informační centrum ČKAIT slaví 20 let
JUBILEUM – Ing. František Kulhavý, CSc. – 85 let

Z OBLASTÍ ČKAIT
Dopravní konference v Pardubicích
Soud v kauze spadlá střecha pokračuje
Představení oblasti Praha
Stavba roku 2018
Stavba roku Středočeského kraje 2018
Stavba Moravskoslezského kraje 2017

ODBORNÉ ZAJÍMAVOSTI
Panelové domy – výstavba za socialismu a jejich sanace po roce 1990
Ohlédnutí za minulostí výstavy EXPO 58

PŘIPRAVUJEME
V čísle Z+i ČKAIT 5/2018 představíme oblast Brno


Redakční rada:

Layout: EXPO DATA spol. s r.o.
Ilustrace: Eliška Čermáková
Sazba: MgA. Ivana Dudková
Jazyková redakce: Gabriela Nápravníková, EXPO DATA spol. s r.o.

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
www.ice-ckait.cz

Tisk: Moraviapress a.s.
U Póny 3061, 690 02 Břeclav

MK ČR E 15660
ISSN 1804-7025

Vycházíme pětkrát ročně
Pro členy ČKAIT zdarma
Náklad 29 650 výtisků